Natječaj za izbor knjižničara/ke

Gradska knjižnica Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok, Hrvatska

e-mail: knjiznica@otok.hr

KLASA: 112-07/18-01/1

URBROJ: 2188/08-07-01/1-18-2

U Otoku 11. travnja 2018.

 

Temeljem članka 34. Zakona o knjižnicama ( NN 105/97), članka 20. Statuta Gradske knjižnice Otok („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 21/10) i članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Upravno vijeće Gradske knjižnice Otok raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor knjižničara/ke

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja,
 • položen stručni ispit za knjižničara,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • poznavanje računalnog knjižničnoga programa (MetelWin),
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Uz pisanu su prijavu za natječaj kandidati dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

 • diplomu o stručnoj spremi,
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • domovnicu,
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( u izvorniku ne starije od 6 mjeseci),
 • životopis.

Ugovor o radu sklapa se s 1 izvršiteljem na neodređeno vrijeme.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koje ispunjavaju formalne uvjete, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu za natječaj. Na web stranici www.gko.hr i oglasnoj ploči Gradske knjižnice Otok bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dokazuje se odgovarajućim dokumentima iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave preporučeno poštom na adresu:

Gradska knjižnica Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, 32252 Otok, uz naznaku „NE OTVARAJ-NATJEČAJ ZA KNJIŽNIČARA“.

Natječaj je otvoren od 12. travnja do 20. travnja 2018.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Otok

Mirko Martinović, prof.

 

Accessibility Toolbar